ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům).

Tvoří ho výchovný poradce, metodik prevence, vedení školy, v naší škole také logopedický asistent a zástupce učitelů 2. stupně.

Školské poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s třídními učiteli, učiteli výchov a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradna nebo speciálně pedagogickým centrem).

Jde především o služby související s následujícími aktivitami

 • Podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků.
 • Podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi.
 • Podporu sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek.
 • Spolupráce se zákonnými zástupci.
 • Spolupráce s jinými školskými zařízeními,
 • Metodická podpora učitelům.
 • Tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů.
 • Prevencí rizikového chování a školní nespěšnosti.
 • Včasná intervence při problémech žáků.
 • Kariérové poradenství.

Hlavními osobami pracoviště jsou

IMG_7386
Mgr. Martina Míková

Metodik prevence

Konzultační hodiny

čtvrtek 13.00-13.45

Školní metodik prevence

Náplň práce

 • Zajišťuje tvorbu Minimálního preventivního programu pro žáky, jeho kontrolu a realizaci
 • Připravuje a organizuje besedy k prevenci sociálně patologických jevů (kouření, záškoláctví, návykové látky,…)
 • Při realizaci preventivního programu školy poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc třídním učitelům
 • Poradenství v oblasti prevence nebezpečných jevů ohrožujících žáky (záškoláctví, šikana, krádeže, kouření, experimentování s alkoholem i drogami aj.) pro žáky, rodiče, učitele
 • Diagnostikuje situaci v jednotlivých třídních kolektivech, zajišťuje ochranu těm žákům, kteří se cítí být ohroženi
 • Pomůže při rozpoznávání problému a hledání případné pomoci u dalších odborníků
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy
 • Spolupracuje s institucemi zajišťujícími odbornou pomoc v oblasti preventivních aktivit (policie, PPP, kurátor pro mládež apod.)
 • Příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování, koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb
 • Vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatřeních
 • Vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně-patologických jevů (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence apod.) a koordinace spolupráce s těmito orgány, kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště v případě výskytu sociálně patologických jevů

Mgr. Andrea Hanušová

Výchovný poradce

Konzultační hodiny

úterý 13.30-15.00

Výchovný poradce

Náplň práce

 • Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí, vede kartotéku žáků s podpůrnými opatřeními (např. specifické poruchy učení)
 • Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.
 • Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. Pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).
 • Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a metodikem prevence.
 • Výchovný poradce poskytuje metodickou pomoc učitelům školy.
psycholog

Mgr. et Mgr. Michaela Šedivá

Školní psycholog

Na konzultace se lze objednat osobně (2. patro) nebo e-mailem. 

Konzultační hodiny

 

 

pouze pro objednané

Pondělí

7:30 – 13:00

13:30 – 15:30

Úterý

7:30 – 13:00

13:30 – 15:30

Středa

7:30 – 13:00

13:30 – 15:30

Čtvrtek

Pátek

7:30 – 13:00

13:30 – 15:30

Školní psycholog

Náplň práce

  • Podpora žáků, rodičů (zákonných zástupců), pedagogů (např. doprovázení a pomoc při řešení individuálních potíží, které souvisí především s výchovnými a výukovými problémy)
  • Krizová intervence (pomoc v krizových situacích) pro žáky, rodiče a pedagogy
  • Odborné psychologické poradenství, konzultace pro žáky, rodiče, pedagogy (např. doporučení vhodných možností a postupů, kontakty na další odborníky)
  • Individuální, komunitní nebo skupinová práce s vybranými žáky, rodiči (např. práce s žáky s osobními problémy, které negativně ovlivňují jejich školní úspěšnost; skupiny osobního rozvoje)
  • Diagnostika třídního klimatu jako podklad pro návaznou preventivní práci s třídními kolektivy
  • Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů školy a jejich realizace
  • Pomoc při vytváření podmínek pro eliminaci nevhodného chování a jednání žáků a školního neúspěchu žáků
  • Participace při vedení třídního kolektivu (např. třídnické hodiny)
  • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele
  • Kooperace s odborníky školního poradenského pracoviště
  • Kooperace s dalšími institucemi (OSPOD, Policie, DDÚ, SVP, soudy atd.)
  • Vedení odborných záznamů
  • Schránka důvěry/E-poradna pro žáky a rodiče

Nejčastější otázky

Zeptat se třídního učitele na jeho náhled na dané chování, v případě zájmu si domluvit osobní schůzku s pracovníkem školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce).

Odpověď: Na třídního učitele, metodika prevence nebo výchovného poradce 

Odpověď: Můžeš hodit svůj dotaz do schránky důvěry ve vestibulu školy /dole v přízemí u vchodových dveří/ nebo ho můžeš napsat přímo do online schránky důvěry, která je na webu naší školy. 

Odpověď: Nejdříve vše konzultujte s třídním učitelem, popř. výchovným poradcem. Škola vám poté vystaví Snímek školy. Ten budete potřebovat při návštěvě poradny, kam se musíte předem telefonicky objednat.

Odpověď: Pokud máte pocit, že by vaše dítě potřebovalo pomoc asistenta pedagoga během výuky, je třeba situaci nejprve konzultovat s třídním učitelem žáka a následně se objednat na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. To je kompetentní k tomu, aby škole doporučilo zajistit toto podpůrné opatření pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Odpověď: Podle nové legislativy lze podat až 3 přihlášky na střední školy v období od 1.února do 20.února. Bližší informace k podávání přihlášek poskytne výchovný poradce.

Odpověď: Vyplněnou přihlášku obdržíš od výchovného poradce v polovině února. Odeslat ji musíš do 1. března.