Rodiče jsou pro nás důležitým partnerem při vzdělávání a výchově dětí, proto vítáme jakoukoli spolupráci s nimi a velmi si ceníme jejich podpory.

Školská rada

Orgán, který se povinně zřizuje při školách, sestává se ze zákonných zástupců, pedagogických pracovníků školy a zřizovatele. Naše školská rada má 6 členů:

Členové

Městský úřad

Radomil Kašpar
radomil.kaspar@litomysl.cz

PhDr. et Mgr. Milada Nádvorníková
milada.nadvornikova@litomysl.cz

Základní škola

Mgr. Andrea Hanušová
hanusova@2zslitomysl.cz

Mgr. Veronika Řeháková
rehakova@2zslitomysl.cz

Zákonní zástupci

Mgr. Trávníčková Alena
alcatrav@centrum.cz

Mgr. Radimecká Olga
olga.radimecka@seznam.cz

Účelem školské rady je podílet se na správě dané školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která se konají nejméně dvakrát ročně.

Školská rada

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.


Dokumenty – Školská rada

Spolek Naše škola v Litomyšli

Členy se stávají při vstupu dítěte do školy všichni rodiče, kteří vyplní souhlas se vstupem do spolku a uhradí symbolický členský příspěvek. Každá třída školy si na úvodních rodičovských schůzkách zvolí svého zástupce, který ji pak zastupuje ve výkonném výboru. Prostřednictvím tohoto výboru mohou rodiče zasahovat do chodu školy, přinášet svoje náměty, vedení školy s nimi projednává čerpání financí, plánované aktivity školy apod.

V jednotlivých třídách jste si pro tento školní rok zvolili tyto zástupce za třídu.

Výkonný výbor

1.A Soňa Pazderová

1.B Hana Hájková

2.A Ondřej Sychra

2.B Aneta Komárková

3.A Valentina Zaalová

3.B Alžběta Havlová

4.A Kristýna Kocourková

4.B Kateřina Jirečková

5.A Jaroslava Krátká

5.B Petra Jasanská

6.A Zuzana Černá

6.B František Pokorný

7.A Jitka Valentová

7.B Petra Kubátová

8.A Dana Rabhi

8.B Alena Trávníčková

9.A Olga Radimecká

9.B Božena Nezbedová