Evropské projekty

eu_foto

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
Příjemce: Pardubický kraj
Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč
Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  1. Řízení projektu
  2. Podpora polytechnického vzdělávání
  3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ
  4. Rozvoj kariérového poradenství
  5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol

Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 – Šablony III – mimo hlavní město Praha).

Projekt nese název Inspirujme se navzájem Š3 a je veden pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020688.

Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 31. 8. 2023.

Projekt musí být zaměřen na jedno (nebo kombinaci) z následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určí jako prioritní.

Naše škola si vybrala oblast personální podpory a dotaci využila na financování školních asistentů. Tato aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování. Také poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně o pedagogických pracovnících.